Strona główna Produkty O firmie Filmy Media Aktualności Kontakt Katalog PDF
+48 609 225 226
+48 601 339 311

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności strony steblo.pl (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów serwisu (nie jest umową ani regulaminem). Polityka stanowi integralną część serwisu internetowego steblo.pl. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu steblo.pl Klient powinien zapoznać się z Polityką. Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony steblo.pl oraz dokonujących zakupów w firmie STEBLO sp. z o.o. sp. k.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką, a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami) informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

1. ADMINISTRATOR

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony steblo.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest STEBLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Nowym Tomyślu 64-300, ul. Leśna 11, NIP 7882011014, wpisaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000677836 („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. GROMADZONE DANE

2.1. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, PESEL (w przypadku sprzedaży osobie nie prowadzącej działalności gospodarczej), adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, adres IP komputera, z którego dokonano zapytania lub złożono zamówienie.

2.2. Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu formularza kontaktowego, formularza zapisu na newsletter, formularza usługi zapytaj o produkt, w trakcie komunikacji osobistej, mailowej lub telefonicznej z podmiotem danych.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) oraz osób komunikujących się, przetwarzane są przez Administratora w następującym celu:

3.1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych w serwisie, rezerwacji produktów, wysyłania ofert, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.2. realizacji zapytań o produkt oraz sprzedaży produktów – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO);

3.3. obsługi reklamacji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.4. realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych dotyczących umów sprzedaży produktów, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na zapytania) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

3.6. wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora oraz prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3.7. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

4. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH, ZGODA NA PRZETWARZANIE

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w pkt.2, 2.2 podanie danych jest konieczne w celu złożenia zapytania lub realizacji zamówienia.

4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem pod adresem mailowym: biuro@steblo.pl lub tel.: (+48) 61 44-24-749. Zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.3. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia serwisu, dostawcy usług logistycznych, podmioty, którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

8. ZABEZPIECZENIE DANYCH

8.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

9.1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym, w celu informowania Klientów o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

9.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookies przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.).

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis steblo.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki.

14. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@steblo.pl lub adres korespondencyjny: STEBLO ul. Leśna 11, 64-300 Nowy Tomyśl.

Adres
Adres
ul. Leśna 11
PL 64-300 Nowy Tomyśl
tel.fax (61) 442 47 49
tel.kom. 601 339 311
tel.kom. 609 225 226
tel.kom. 724 250 250
biuro@steblo.pl
zbigniew.stolcman@steblo.pl
arkadiusz.lodyga@steblo.pl
rekrutacja@steblo.pl


Newsletter

Zapisz się i dowiedz się pierwszy o nowościach.